Regulamin

1. Użyte w Regulaminie świadczenia usług pojęcia oznaczają:
a. Pies – pies, którego dotyczą usługi objęte umową o świadczenie usług.
b. Wykonawca – Dominika Howeryng prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Howeryng Psi Domek z siedzibą w Jednorożcu
c. Klient – osoba zawierająca z Wykonawcą umowę o świadczenie usług.
d. Hotel – miejsce świadczenia usług na rzecz Klienta, znajdujące się w Jednorożcu przy ul Grabskiego 1
e. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta między Klientem a Wykonawcą określająca odpłatne świadczenia realizowane przez Wykonawcę na rzecz Klienta.
f. Ustawa – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Praw Zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122).
g. Opłata rezerwacyjna – opłata z tytułu rezerwacji miejsca oraz terminu pobytu psa w Hotelu.
h. Cennik – dostępny na stronie internetowej: www.psidomek.pl wykaz usług świadczonych przez Wykonawcę wraz ze stawkami za poszczególne usługi.
i. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług związanych z pobytem psa w Hotelu. Szczegółowe ustalenia co do rodzaju, zakresu i sposobu realizacji usług określa każdorazowo zawierana odrębnie umowa o świadczenie usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. traktowania psa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając mu, według swojej najlepszej wiedzy i możliwości, odpowiednie warunki bytowania;
b. podejmowania, w sytuacjach nagłej: choroby, wypadku, ucieczki psa lub innego zdarzenia losowego, natychmiastowych działań zmierzających do powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji celem wspólnego podjęcia odpowiednich czynności, stosownie do decyzji Klienta;
c. pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym z Klientem na czas pobytu psa w Hotelu.
4. Wykonawca świadczy usługi dotyczące: zapewnienia psu schronienia, karmienia według wskazań właściciela, podawania leków, codziennych spacerów, zabawy na terenie ogrodzonego wybiegu, niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, w razie potrzeby zapewnienia opieki lekarza weterynarii wskazanego przez Klienta albo współpracującego z Wykonawcą, Martyna Kowalska Gabinet Weterynaryjny CYRYL
5. Przed pozostawieniem psa w Hotelu Klient zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich, prawdziwych informacji dotyczących psa, w szczególności jego stanu zdrowia, przebytych chorób, temperamentu, itp. Wykonawca przedłoży Klientowi do wypełnienia formularz ankiety.
6. Klient zobowiązuje się, na czas pobytu psa w Hotelu:
a. pozostawić książeczkę zdrowia psa lub paszport potwierdzający aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym;
b. zapewnić ochronę przeciwko kleszczom i pchłom;
c. dostarczyć smycz albo szelki, obrożę z adresatką, kaganiec, odpowiednią ilość karmy, szczotkę lub grzebień i inne akcesoria do pielęgnacji ewentualnie: kocyk, legowisko, klatkę, zabawki, przysmaki.
7. Każdy pies musi mieć zaimplantowanego microchipa lub tatuaż.
8. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo innych podopiecznych Hotelu Wykonawcy przysługuje uprawnienie odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług, w szczególności w przypadku:
a. psa, który może stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia lub zdrowia bądź bezpieczeństwa innych psów bądź ludzi;
b. psa agresywnego w stosunku do ludzi lub zwierząt,
c. psa chorego;
d. psa w kondycji psychicznej lub fizycznej niebezpiecznej dla zdrowia;
e. psa zapchlonego;
f. psa co do którego nie wykazano istnienia wszystkich aktualnych szczepień ochronnych (w tym przeciwko wściekliźnie) lub zabezpieczeń przeciwko pasożytom;
g. psa z objawami lękowymi;
h. samic psa w ciąży lub w cieczce;
i. braku wolnych miejsc w Hotelu.
9. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca oraz terminu pobytu psa w Hotelu. Zgłoszenia zamiaru rezerwacji należy dokonać w formie e-mail na adres: hotel@psidomek.pl
10. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Wykonawcę, w formie zwrotnego e-mail do Klienta, możliwości dokonania rezerwacji i uiszczeniu przez Klienta całości opłaty rezerwacyjnej. Zapłata opłaty rezerwacyjnej powinna nastąpić w terminie dwóch dni od dnia potwierdzenia możliwości dokonania rezerwacji. Nieuregulowanie opłaty rezerwacyjnej, we wskazanym powyżej terminie, skutkuje brakiem rezerwacji.
11. Wysokość opłaty rezerwacyjnej ustalana jest indywidualnie z Klientem. Opłata rezerwacyjna nie stanowi zadatku lecz kaucję na zabezpieczenie.
12. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług opłata rezerwacyjna może, według życzenia Klienta, zostać zaliczona na poczet wynagrodzenia wynikającego z umowy o świadczenie usług albo zwrócona Klientowi po uprzednim uregulowaniu przez niego na rzecz Wykonawcy całego wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług.
13. W przypadku nie podpisania przez Klienta umowy o świadczenie usług opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
14. Płatność za pobyt psa w Hotelu uiszczana jest z góry gotówką lub przelewem na konto bankowe Wykonawcy zgodnie z aktualnym cennikiem świadczenia usług.
15. Przywóz i odbiór zwierząt odbywa się w godzinach od 8.30 do 21.00 każdego dnia w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu terminu pobytu psa w Hotelu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość ustalenia z Wykonawcą innej godziny przywozu/odbioru psa. Doba hotelowa stanowi okres 24 godzin zegarowych, liczonych od momentu przyjęcia psa do Hotelu. Po upływie 24 godzin zegarowych liczona jest następna doba hotelowa.
16. Pobyt psa w Hotelu może zostać przedłużony po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni i za zgodą Wykonawcy.
17. Pobyt psa w Hotelu może zostać skrócony przez Klienta albo na wezwanie Wykonawcy.
18. Przypadek, kiedy Klient osobiście lub poprzez upoważnioną osobę nie odbierze psa z Hotelu w umówionym terminie będzie traktowany jako równoznaczny z porzuceniem zwierzęcia przez Klienta. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane m.in. w oparciu o przepisy Ustawy, która porzucenie psa uznaje jako znęcanie się nad nim, co zagrożone jest karą w postaci pozbawienia wolności do lat 3.
19. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo oraz miejscowo upublicznienie zdjęć lub filmów z pobytu psa w Hotelu na stronie internetowej Hotelu, na portalu Facebook, na portalu Instagram oraz w bazie klientów Hotelu.
20. Wszystkie informacje udostępniane na stronie internetowej: www.psidomek.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 Kodeksu cywilnego.